MAVİ KART VE VATANDAŞLIK

Yurt dışında veya Türkiye’de yaşayan bir çok vatandaşımız belli bir takım haklardan yararlanmak maksadıyla yabancı ülkelerin vatandaşlığına geçmek istemektedirler.

Yabancı ülke vatandaşlığına geçen vatandaşlarımızın bir kısmı Türk vatandaşlığından ayrılmak zorunda olmaksızın her iki vatandaşlığa (çifte vatandaşlığa) da sahip olabilir iken, diğer bir kısmı ise ilgili ülkenin Türk vatandaşlığından çıkma şartını öngörmüş olması sebebi ile Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda, dolayısıyla yalnızca yabancı ülke vatandaşı kalmak zorunda bırakılmaktadırlar.

Bununla beraber, çifte vatandaşlık hakkı olmasına ve bu durum yabancı ülke vatandaşlığı açısından da yasal olmasına rağmen, bir kısım vatandaşlarımız Türkiye’de askerlik yapma yükümlülüğünden muaf olmak, Türkiye’de yabancı ülke vatandaşlarına öngörülen kontenjan ve kolaylıklardan yararlanmak maksadıyla Türk vatandaşlığından kendi istekleri ile ayrılıp, yalnızca yabancı ülke vatandaşı statüsüne kendi arzularıyla girmektedirler.

Vatandaşlık kişiye hukuki bağı bulunduğu devlet ile arasında belli bir takım hak ve yükümlülükler tanıdığından, vatandaşlarımızın, Türk asıllı (eski Türk vatandaşı) Mavi Kart hamili yurttaşlarımızın, veya soydaşlarımızın hangi vatandaşlığı seçecekleri veya bulunduracakları hususunda, geleceği dönük amaçları, çalışma durumları, yaşadıkları ülke ve ekonomik durumlarına göre, bir tercihte bulunmaları, somut durumları açısından daha faydalı ve yararlı olacaktır.

Doğumla Türk vatandaşı olup, İçişleri Bakanlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığından ayrılan kişilere ve bunların önceden veya sonradan doğan, Türk vatandaşı olmayan, üçüncü dereceye kadar olan alt soylarına 5901 sayılı Türk vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce resmi kimlik belgesi hükmünde, Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden sorgulanabilen, Mavi Kartlılar Kütüğüne dayalı olarak düzenlenen Mavi Kart verilir.

Mavi Kart hamili kişiler, seçme-seçilme, asli ve sürekli kamu görevlisi olabilme (kamu görevlisi olabilme) ve Türk vatandaşlarına münhasır bir takım haklar (Mavi Kartlı süreleri yurtdışı borçlanma, muafen ev eşyası ithal etme vs.) dışında, askerlik yapma yükümlülüğünden de muaf olarak, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Türk vatandaşlarına tanınan haklardan bir Türk vatandaşı gibi aynen yararlanmaya devam ederler.

Mavi Kart hamili kişiler, hukuken Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmakla birlikte, esasen Türk vatandaşlığından ayrılmış yabancı uyruklu kişiler ve bunların üçüncü dereceye kadar olan alt soylarıdır.

İşte bu nedenlerle, Mavi Kart, Çifte Vatandaşlık veya Türk vatandaşlığı hususunda yerli/yabancı müvekkillerimize, vatandaşlık işlemleri veya vatandaşlık tercihlerinde hukuki danışmanlık hizmeti ve hukuki yardım sağlıyoruz.

VATANDAŞLIK STATÜLERİ

TÜRK VATANDAŞI

Yabancı ülke ikamet izni

ÇİFTE VATANDAŞ
(TÜRK VE YABANCI ÜLKE VATANDAŞI)

 .  

YABANCI ÜLKE VATANDAŞI


Türkiye’de ikamet izni

ya da
eski Türk vatandaşı veya alt soy ise Mavi Kart

 • 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamındaki doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığından ayrılan kişiler ile bu kişilerin üçüncü derece kadar olan alt soyları, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam etmekle birlikte, esasen Türk vatandaşlığından ayrılmış ya da ayrılan bu kişilerin üçüncü dereceye alt soyları olan yabancı uyruklu statüsündeki kişilerdir. Mavi kartlılar, Türk vatandaşı değildirler.

 • Mavi kart sahibi olabilmek için doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığından ayrılan yabancı uyruklu bir kişi ya da bu kişinin üçüncü dereceye kadar olan alt soylarından biri olan yabancı uyruklu kişi olmak yeterlidir.

 • Mavi kartlılar kütüğünde kayıtlı kişilerin, şartları yerine getirmeleri halinde Türk vatandaşlığını "yeniden kazanma işlemleri" ile "istisnai vatandaşlık kazanma" işlemleri kapsamında kazanma hakları bulunmaktadır.

 • Mavi kart sahibi kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarında bir kadroya dayalı kamu hukuku rejimine tabi olarak çalıştırılmaları, kısacası 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak atanmış bir memuriyet pozisyonunda çalışmaları yasal olarak mümkün değildir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarının kadro açması ve uygun görmesi durumunda sözleşmeli, geçici personel veya işçi statüsünde çalıştırılmaları mümkündür.

 • Bu hakların kullanılmasında Mavi Kartın ibrazı yeterlidir hükmü uyarınca Mavi Kart Türkiye çapında kimlik belgesi olarak kullanılabilmektedir.

 • Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığından ayrılan kişiler, Milli güvenlik bakımından herhangi bir sakıncalı halleri bulunmamak kaydıyla 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında ikamet şartı aranmaksızın yeniden Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

 • 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 28 inci maddesinde Mavi Kart sahibi olan kişilerin vatandaşlıktan çıktıktan sonra doğan ve mavi kartlılar kütüğüne kaydedilen çocukları (alt soyları), Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığının 28.04.2022 tarihli ve 250825 sayılı Bakanlık Oluru kapsamında yürürlüğe koymuş olduğu yeni uygulama kapsamında, mavi kartlılar kütüğünde kayıtlı 18 yaşını henüz doldurmamış çocuklar ana veya babadan birinin çocuk için yapacağı müracaat diğer ebeveynin ise muvafakatıyla Türk Vatandaşlığı Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında, mavi kartlılar kütüğünde kayıtlı ergin çocukları ise bizzat yapacakları başvuru üzerine Türk Vatandaşlığı Kanunun 12 inci maddesinin c bendinde belirtilen "Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler" hükmü kapsamında Türk vatandaşlığını tek başına kazanabilmektedirler. 18 yaşının altındaki çocukların Türk vatandaşlığını kazanabilmesi için ana veya babadan birisinin kendisi içinde Türk vatandaşlığına başvuru yapması zorunluluğu 28.04.2022 tarihinden itibaren kalkmıştır.

 • 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 28 inci maddesinde Mavi Kart sahibi olan kişilerin mavi kartlılar kütüğünde kayıtlı çocukları (alt soyları) Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığının 28.04.2022 tarihli ve 250825 sayılı Bakanlık Oluru kapsamında yürürlüğe koymuş olduğu yeni uygulama ve Türk Vatandaşlığı Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında, ana veya babadan birinin çocuk için yapacağı müracaat diğer ebeveynin ise muvafakatıyla Türk vatandaşlığını tek başına kazanabilmektedirler. Çocuğun Türk vatandaşlığını kazanabilmesi için ana veya babadan birisinin kendisi içinde Türk vatandaşlığına başvuru yapması zorunluluğu 28.04.2022 tarihinden itibaren kalkmıştır. Bu yeni düzenlemeden Mavi Kart sahibi kişilerin 18 yaşını henüz doldurmamış çıkma belgesinde kayıtlı çocukları (Türk vatandaşı doğanlar) ile vatandaşlıktan çıktıktan sonra doğan çocukları (Türk vatandaşı olarak doğmayanlar) yararlanabilmektedir.

 • 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 28 inci maddesinde Mavi Kart sahibi olan kişilerin mavi kartlılar kütüğünde kayıtlı ergin çocukları Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığının 28.04.2022 tarihli ve 250825 sayılı Bakanlık Oluru kapsamında yürürlüğe koymuş olduğu yeni uygulama ve Türk Vatandaşlığı Kanunun 12 inci maddesinin c bendinde belirtilen "Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler" kapsamında, Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil eden bir halleri olmamak kaydıyla ikamet şartı aranmaksızın istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanabilmektedirler. Bu düzenlemeden Mavi Kart sahibi kişilerin vatandaşlıktan çıktıktan sonra doğan çocukları yararlanabilmektedir.

 • 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 28 inci maddesinde Mavi Kart sahibi olan kişilerin mavi kartlılar kütüğünde kayıtlı, sonradan doğan 99'lu Mavi Kart Kimlik Numarasına sahip çocukları (alt soyları) Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığının 28.04.2022 tarihli ve 250825 sayılı Bakanlık Oluru kapsamında yürürlüğe koymuş olduğu yeni uygulama ve Türk Vatandaşlığı Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında, ana veya babadan birinin çocuk için yapacağı müracaat diğer ebeveynin ise muvafakatıyla Türk vatandaşlığını tek başına kazanabilmektedirler. Çocuğun Türk vatandaşlığını kazanabilmesi için ana veya babadan birisinin kendisi içinde Türk vatandaşlığına başvuru yapması zorunluluğu 28.04.2022 tarihinden itibaren kalkmıştır.

 • 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 28 inci maddesinde Mavi Kart sahibi olan kişilerin Türk vatandaşlığından çıkarken ana ve/veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden reşit olmayan çocukları (alt soyları) Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığının 28.04.2022 tarihli ve 250825 sayılı Bakanlık Oluru kapsamında yürürlüğe koymuş olduğu yeni uygulama ve Türk Vatandaşlığı Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında, ana veya babadan birinin çocuk için yapacağı müracaat diğer ebeveynin ise muvafakatıyla Türk vatandaşlığını tek başına kazanabilmektedirler. Çocuğun Türk vatandaşlığını kazanabilmesi için ana veya babadan birisinin kendisi içinde Türk vatandaşlığına başvuru yapması zorunluluğu 28.04.2022 tarihinden itibaren kalkmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.